Danh mục toàn cầu về các dịch vụ dịch thuật trên ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

Translator rates

Note: A new page has been released for information on rates / fees charged by ProZ.com translators and translation companies. See: translator rates / fees


Bạn phải là thành viên chính thức để xem mức giá cộng đồng.

Sign up or login