ProZ.com Member Only Feature Access limited

Your access to the information in the ProZ.com Blue Board record is limited.
To gain full access, consider becoming a professional or business ProZ.com member.

ProZ.com Blue Board

ProZ.com Blue Board: EHLION Ltd. (Formerly ehlion LLC)

View note from site staff |

Yêu cầu mục
Past 5 years
4.9 40 entries
Past 12 months
5 3 entries
EHLC
Language, ideas & solutions
ProZ.com Member Only Feature Outsourcer contact details are a ProZ.com member-only feature.
Tư cách thành viên chuyên nghiệp
Business membership

Entries for this outsourcer

Ngày tháng Nhà cung cấp dịch vụ KudoZ Nhận xét LWA
Mar 23, 2021
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 13, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

131

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 29, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

48

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 07, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 23, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

333

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 17, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 13, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

103

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

319

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 02, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

683

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 20, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

43

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 13, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

147

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Mar 31, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

7

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 27, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

19

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 17, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 14, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 13, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

60

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 13, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 09, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 08, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

114

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 08, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

845

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 08, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

599

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 08, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 08, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 08, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 08, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 08, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

60

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 08, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,007

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Dec 12, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

543

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 19, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

12

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 12, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 08, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 06, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 01, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

82

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

1
Aug 04, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 14, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

71

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 24, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

840

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 27, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

44

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 30, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

15,971

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 15, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5

Jobs posted by this outsourcer

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

WWA reviews given by this outsourcer

ProZ.com Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

ProZ.com Blue Board Professional Member Only Feature

Khước từ: ProZ.com không xác nhận hoặc bảo đảm tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được gửi lên. Nhân viên ProZ.com có quyền (nhưng không phải là bổn phận mà họ phải làm) xóa bỏ hay sửa đổi bất kỳ nội dung nào được đăng lên tại đây. Nhân viên trang ProZ.com không xem qua các mục trước khi chúng được hiển thị trên trang web; không có điều phối viên túc trực suốt thời gian, vì vậy người đọc có thể gặp phải các rủi ro cho chính bản thân họ.

A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

The ProZ.com Blue Board has been an important risk management tool for language service providers since 2001 and includes 172,786 entries across 14,279 outsourcers.


Did you know you can access the Blue Board on ProZ.com's mobile app? The ProZ.com mobile app is available on the Google Play Store and Apple App Store.

ProZ.com Mobile App

Start a new entry

Khả năng làm việc lại
Tiếp theo

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com membership

ProZ.com members enjoy unlimited access to all Blue Board records. This includes:

 • Complete access to outsourcer contact information
 • LWA entries
 • Outsourcer entry comments and comment search
 • The ability to apply to outsourcers that are actively accepting applications from freelancers
 • Graphs, visualizations, and detailed statistics on LWA entries
 • Access to the edit history of comments
 • Additional category ratings (members are able to see ratings entered by others for the outsourcers that they have rated. ProZ.com Plus subscribers are further able to view ratings entered for outsourcers that they have not worked for)
Tìm hiểu thêm

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • Tìm kiếm thuật ngữ
 • Công việc
 • Diễn đàn
 • Multiple search