ProZ.com Member Only Feature Access limited

Your access to the information in the ProZ.com Blue Board record is limited.
To gain full access, consider becoming a professional or business ProZ.com member.

ProZ.com Blue Board

ProZ.com Blue Board: Teneo Translations Uk Ltd

Share entry

Yêu cầu mục
Past 5 years
4.7 37 entries
Past 12 months
4.7 3 entries
Teneo Translations UK ltd
ProZ.com Member Only Feature Outsourcer contact details are a ProZ.com member-only feature.
Tư cách thành viên chuyên nghiệp
Business membership

Entries for this outsourcer

Ngày tháng Nhà cung cấp dịch vụ KudoZ Nhận xét LWA
Dec 30, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

91

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

4
Apr 28, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

610

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 27, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

355

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 12, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Dec 12, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

67

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 08, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

559

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 11, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 26, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

4
Jun 06, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

89

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Dec 14, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

36

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 09, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 05, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 19, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,113

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Aug 17, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

40

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Aug 06, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

36

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 14, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

703

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 13, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

565

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

1
Dec 29, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

24

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Dec 05, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,789

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 17, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 06, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

5,074

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 27, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,820

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 19, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

132

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

1
May 29, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

21,128

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 15, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

218

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Mar 09, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

3,274

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Mar 08, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,452

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 21, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 09, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

436

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 09, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

276

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 19, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

7,220

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Dec 08, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,394

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 29, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

28

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 19, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

3,087

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 07, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,047

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 20, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

12

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 05, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,667

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5

Jobs posted by this outsourcer

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

WWA reviews given by this outsourcer

ProZ.com Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

ProZ.com Blue Board Professional Member Only Feature

Khước từ: ProZ.com không xác nhận hoặc bảo đảm tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được gửi lên. Nhân viên ProZ.com có quyền (nhưng không phải là bổn phận mà họ phải làm) xóa bỏ hay sửa đổi bất kỳ nội dung nào được đăng lên tại đây. Nhân viên trang ProZ.com không xem qua các mục trước khi chúng được hiển thị trên trang web; không có điều phối viên túc trực suốt thời gian, vì vậy người đọc có thể gặp phải các rủi ro cho chính bản thân họ.

A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

The ProZ.com Blue Board has been an important risk management tool for language service providers since 2001 and includes 172,786 entries across 14,279 outsourcers.


Did you know you can access the Blue Board on ProZ.com's mobile app? The ProZ.com mobile app is available on the Google Play Store and Apple App Store.

ProZ.com Mobile App

Start a new entry

Khả năng làm việc lại
Tiếp theo

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com membership

ProZ.com members enjoy unlimited access to all Blue Board records. This includes:

 • Complete access to outsourcer contact information
 • LWA entries
 • Outsourcer entry comments and comment search
 • The ability to apply to outsourcers that are actively accepting applications from freelancers
 • Graphs, visualizations, and detailed statistics on LWA entries
 • Access to the edit history of comments
 • Additional category ratings (members are able to see ratings entered by others for the outsourcers that they have rated. ProZ.com Plus subscribers are further able to view ratings entered for outsourcers that they have not worked for)
Tìm hiểu thêm

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • Tìm kiếm thuật ngữ
 • Công việc
 • Diễn đàn
 • Multiple search