https://vie.proz.com/kudoz/english-to-russian/ma%CC%81y-vi-ti%CC%81nh-ph%C3%B4%CC%89-th%C3%B4ng

KudoZ™ translation help

Mạng KudoZ cung cấp mô hình để các dịch giả và những đối tượng khác hỗ trợ lẫn nhau trong công việc dịch thuật hoặc giải thích các thuật ngữ và các cụm từ ngắn.

Please check the URL. The requested field was not found.

There were no KudoZ™ questions found...


Search millions of term translations