Yêu cầu đối với biên dịch viên tự do

Giải thích 3 phần


01 Khả năng dịch

Một quá trình đánh giá đã được phát triển theo các hướng dẫn được đưa ra trong tiêu chuẩn EN 15038 về chất lượng dịch thuật. Đối với biên dịch viên, các phương tiện khác nhau sẽ được sử dụng để xác nhận "các năng lực" được đưa ra trong EN 15038, bao gồm việc xác minh các chứng nhận mà ứng cử viên đã đạt được từ các hiệp hội trên thế giới như Hiệp hội Biên dịch Mỹ (Hoa Kỳ), Viện Ngôn ngữ học (Vương quốc Anh). (Bài dịch mẫu, nhận xét của đồng nghiệp/khách hàng và các dữ liệu khác có thể được xem xét trong quá trình đánh giá, đặc biệt là đối với các cặp ngôn ngữ và lĩnh vực mà các chứng nhận được kiểm tra không có sẵn.)

02 Độ tin cậy trong kinh doanh

Yêu cầu thứ hai để được chấp nhận vào chương trình là độ tin cậy trong kinh doanh. Điều này được đánh giá thông qua tổng hợp các nhận xét của đồng nghiệp và khách hàng và việc xem xét các dữ liệu liên quan từ cơ sở dữ liệu của ProZ.com. Trong trường hợp của công ty, có thể xem xét hồ sơ theo dõi với tư cách là cả một nhà cung cấp và một người mua. Một khi được chấp nhận vào chương trình, người tham gia phải duy trì hồ sơ theo dõi tốt để được tiếp tục ở lại chương trình.

03 Tinh thần công dân tốt

Yêu cầu thứ ba để được chấp nhận vào chương trình là "tinh thần công dân tốt". Người tham gia phải ủng hộ và hành xử nhất quán với hướng dẫn nghề nghiệp của ProZ.com, họ phải chấp nhận những điều khoản và điều kiện của việc tham gia chương trình, và họ phải đóng góp vào việc duy trì chương trình bằng cách giữ vững vị trí của mình với vai trò là thành viên về các mặt phí thành viên, dữ liệu hồ sơ và tuân thủ các quy tắc và quy định của trang và chương trình.Một đoạn trích từ tiêu chuẩn EN 15038 về chất lượng trong ngành công nghiệp dịch

3.2.2 Năng lực nghề nghiệp của biên dịch viên

Biên dịch viên phải có ít nhất những năng lực sau.

  1. Năng lực biên dịch
  2. Năng lực ngôn ngữ và văn bản ở ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích
  3. Năng lực nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin
  4. Năng lực văn hoá
  5. Năng lực chuyên môn


Những năng lực trên cần đạt được thông qua một hoặc nhiều hơn những điều sau:

  • học về biên dịch tại trường đại học (bằng cấp được công nhận);
  • bằng cấp tương đương ở bất kỳ một môn nào khác cộng với ít nhất hai năm kinh nghiệm trong ngành dịch đã được kiểm chứng;
  • ít nhất năm năm kinh nghiệp dịch thuật chuyên nghiệp đã được kiểm chứng.
Your PRO status
Chưa được gửi


Theo số

Quá trình đánh giá cho mạng lưới hiện đang diễn ra. Đến nay đã có:

4864

Biên dịch viên tự do tham gia ProZ.com Certified PRO


Những điều mọi người đang nói

The program presentation shows that it has been well thought out, with ample opportunity for discussion and feedback.

This program is something I have been waiting for.

The group is made of very intelligent, challenging, and articulate Prozians who have already left their mark.