Job closed
This job was closed at Mar 8, 2021 12:15 GMT.

German To Turkish

Đã đăng: Mar 1, 2021 08:42 GMT   (GMT: Mar 1, 2021 08:42)

Job type: Biên dịch/biên tập/hiệu đính
Service required: Translation


Các ngôn ngữ: German to Turkish

Mô tả công việc:
Dear Translator,

We have about 700 words to be done From German To Turkish.

Deadline: Today at 5 pm

We pay via PayPal at 30 to 45 days.

No Agencies, please!

Poster country: Palestine

Volume: 700 words

Mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ (do người đăng việc chỉ định):
info Các lĩnh vực được ưu tiên cụ thể: General / Conversation / Greetings / Letters
info Bản ngữ được ưu tiên: (Các) ngôn ngữ đích
Subject field: Phổ biến / Đàm luận/ Chúc mừng / Thư từ
Hạn chót báo giá: Mar 1, 2021 12:00 GMT
Thời hạn cuối cùng giao bản dịch: Mar 1, 2021 18:00 GMT
Giới thiệu người đăng việc:
This job was posted by a ProZ.com Business Enterprise member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.