Job closed
This job was closed at Mar 9, 2021 12:15 GMT.

Dutch / Swedish to Chinese (Simplified) Simultaneous Interpreting Request

Đã đăng: Mar 2, 2021 08:29 GMT   (GMT: Mar 2, 2021 08:29)

Job type: Công việc phiên dịch
Service required: Interpreting, Simultaneous


Các ngôn ngữ: Dutch to Chinese, Swedish to Chinese

Mô tả công việc:
We are looking for linguists to help us with an Online Interpreting Project via Zoom

Dutch / Swedish to Chinese (Simplified)

Details: Online Simultaneous Interpreting

Length of the interviews - 60 mins each

Total number of interviews: 15

Subject: Marketing/Market Research

Dates: to be confirmed

If you are available and interested in, please send your CV and rates as soon as you can.

Poster country: Vương Quốc Anh

Mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ (do người đăng việc chỉ định):
Tư cách thành viên: Thành viên không trả phí có thể báo giá sau 12 giờ
info Tiếp thị
info Các lĩnh vực được ưu tiên cụ thể: Marketing / Market Research
info Bản ngữ được ưu tiên: (Các) ngôn ngữ đích
Subject field: Tiếp thị / Nghiên cứu thị trường
Hạn chót báo giá: Mar 2, 2021 12:00 GMT
Giới thiệu người đăng việc:
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.8 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Các báo giá nhận được: 0 (Job closed)