Job closed
This job was closed at Apr 7, 2021 11:15 GMT.

Slovak To English

Đã đăng: Mar 31, 2021 06:08 GMT   (GMT: Mar 31, 2021 06:08)

Job type: Biên dịch/biên tập/hiệu đính
Service required: Translation


Các ngôn ngữ: Slovak to English

Mô tả công việc:
Dear Translators,

We have one page to be translated from Slovak to English.

if you are interested, please send your best rate and your proz link

Poster country: Palestine

Mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ (do người đăng việc chỉ định):
Tư cách thành viên: Thành viên không trả phí có thể báo giá sau 12 giờ
info Bản ngữ được ưu tiên: (Các) ngôn ngữ đích
Subject field: Luật (phổ biến)
Hạn chót báo giá: Mar 31, 2021 11:00 GMT
Thời hạn cuối cùng giao bản dịch: Mar 31, 2021 17:00 GMT
Giới thiệu người đăng việc:
This job was posted by a ProZ.com Business Enterprise member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.