https://vie.proz.com/translator_associations/1294

Ss. Cyril and Methodius University - "Blaze Koneski" Faculty of Philology UKIM

Name Ss. Cyril and Methodius University - "Blaze Koneski" Faculty of Philology
Abbreviation UKIM
Organization Type School
Website http://www.ukim.edu.mk/en_index.php
Contact Name Prof. Maksim Karanfilovski, PhD
Contact Phone +389 2 3 240-400
Contact Fax +389 2 3 223 811
Address blvd. Krste Misirkov bb 1000
City Skopje
Country Macedonia
Description Филолошкиот факултет "Блаже Конески" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје е највисока образовна и научна и јавна установа од областа на филолошките науки (науката за јазикот, литература и дидактиката) во Република Македонија. Предмет на работењето на Факултетот како наставна и научна установа од областа на филолошките науки е: да подготвува стручњаци на додипломски и на постдипломски студии од областа на филолошките науки за општествени потреби; да ги воспитува студентите во духот на хуманоста, демократичноста и слобода на мислење и изразување; да организира и да развива научна и истражувачка дејност да се грижи за издигнување на наставен и научен подмладок и да организира разни форми на научно и стручно образование; да издава учебници, други учебни помагала, публикации, научни и стручни книги и др.; да работи на издигнување и усовршување на постојните кадри во соработка со други установи и институции; да организира и да учестува на симпозиуми, научни собири и други научни активности; да соработува со сродни наставно-научни институции во земјата и во странство со цел да се организира и упредува наставната и научната дејност на дисциплините што се изучуваат на Факултетот; организира и други форми на наставна и научна работа во рамките на други меѓународни програми и да изведува настава по странски јазици и по македонски јазик на факултетите на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, како матичен Факултет за овој вид настава.
Admission Criteria Does not have admission criteria (or not applicable).

Training Does not offer training.

Credential Offers credential(s).
[Info]

If you have any additional or missing information on this organization, or if this record needs to be updated, please contact site staff via support request with the details. Thank you for helping to keep the database accurate.

ProZ.com store image

Anycount & Translation Office 3000

Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »

ProZ.com store image

Protemos translation business management system

Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »