Job closed
This job was closed at Mar 8, 2021 18:15 GMT.

German to English (UK) Simultaneous Interpreting Request

Đã đăng: Feb 26, 2021 15:13 GMT   (GMT: Feb 26, 2021 15:13)

Job type: Công việc phiên dịch
Service required: Interpreting, Simultaneous


Các ngôn ngữ: German to English

Mô tả công việc:
We are looking for linguists to help us with an Online Interpreting Project via Zoom

German into English

Details: Online Simultaneous Interpreting

Length of the interviews - 60 mins each

Subject: Medical/Healthcare products in the life of consumers

Date: 8 until 10 March, 2021

If you are available and interested in, please send your CV and rates as soon as you can.

Poster country: Vương Quốc Anh

Mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ (do người đăng việc chỉ định):
Tư cách thành viên: Thành viên không trả phí có thể báo giá sau 12 giờ
info Y khoa, Tiếp thị
info Các lĩnh vực được ưu tiên cụ thể: Medical (general)
info Bản ngữ được ưu tiên: English
Subject field: Y khoa: Chăm sóc Sức khỏe
info Vị trí người báo giá được ưu tiên: Vương Quốc Anh
Hạn chót báo giá: Mar 1, 2021 18:00 GMT
Giới thiệu người đăng việc:
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.8 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Các báo giá nhận được: 8 (Job closed)