Blue Board là gì?

Blue Board hoạt động như sau: người sử dụng trang ProZ,com (một “ nhà cung cấp dịch vụ” có thể nhập vào một con số từ 1-5 tương ứng với “ khả năng làm việc lại” của mình cùng với một người đăng việc được cụ thể (gọi tắt là LWA). Bằng cách giải thích này, một dòng văn bản (“nhận xét”) có thể được nhập vào theo con số. Người đăng việc có thể cũng sẽ nhập vào một dòng văn bản (“trả lời”) để hồi đáp cho các mục.

Dần dần, một số mục và hồi đáp có thể được thu thập cho một người đăng việc; những mục này sẽ được xem như một “hồ sơ”. Các hồ sơ trên Blue board có thề đăng nhập bằng địa chỉ URLs sau: http://www.proz.com/blueboard/#. Trong mỗi hồ sơ này, ngoài các mục và hồi đáp ra, còn có thông tin liên lạc cho người đăng việc và khả năng làm việc lại trung bình.

Blue Board là cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, có thể tìm kiếm của những hồ sơ này


Blue Board (Cơ sở Dữ liệu Người đăng việc)

Main

 • 1 - Blue Board: General

 • 1.1 - Blue Board là gì?

  Chúng tôi sẽ giải thích theo tổng thể. Trước tiên, bất kỳ người nào sử dụng ProZ.com cũng có thể nhập một số từ 1-5 tương ứng với khả năng làm việc lại của người đó (LWA) với một người đăng việc được cung cấp (là khách hàng hoặc công ty/cơ quan dịch thuật). Theo cách giải thích này, người sử dụng cũng có thể nhập một dòng văn bản cùng với số. Trong phần hồi đáp, người đăng việc có thể nhập dòng văn bản của riêng họ.

  Blue Board là cơ sở dữ liệu truy tìm các hồ sơ hoàn chỉnh,có chứa các mục và hồi đáp, cùng với sự kết hợp của người đăng việc.


 • 1.2 - Bảng chú giải thuật ngữ Blue Board...

  Người đăng việc: Một tên gọi chung để chỉ các cơ quan, công ty, khách hàng và bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào khác mua các dịch vụ dịch thuật. Blue Board là cơ sở dữ liệu của những người đăng việc được kết hợp với các mục của nhà cung cấp dịch vụ.

  Mục: Nhà cung cấp dịch vụ sẽ tạo một "mục" trên Blue Board để trình bày khả năng làm việc lại của họ với người đăng việc được cung cấp. (Những thuật ngữ như "đánh giá", "xem xét", v.v... là sai lệch và nên tránh dùng.)

  LWA: Có khả năng Làm việc Lại (với người đăng việc được cung cấp.) Tham khảo phần đánh số của một mục.

  Nhận xét: Một mục bao gồm LWA (bắt buộc) và lời nhận xét (tùy chọn). Các nhận xét nên được giới hạn trong phạm vi giải nghĩa/truyền thụ cho LWA; chứ không bao gồm các tuyên bố chung liên quan đến người đăng việc. (Ví dụ: "Chúng thật thô lỗ" là không được phép. "Họ đã thô lỗ với tôi" thì được phép, từ quan điểm giải thích lý do tại sao nhà cung cấp dịch vụ không thể làm việc lại với một người đăng việc.)

  Hồi đáp: Khi một mục được tạo, người đăng việc tương ứng sẽ được tạo cơ hội để viết "trả lời" trực tuyến.

  Cũng như những nhận xét từ các nhà cung cấp dịch vụ, những hồi đáp từ các nguồn bên ngoài phải được hạn chế đối với kinh nghiệm một cá nhân độc lập nào đó. Không thể chấp nhận các nhận xét cá nhân về các lời bình luận và hồi đáp và nhân viên của trang web sẽ xóa chúng theo yêu cầu.

  Người đăng việc: Nhà cung cấp dịch vụ hoặc người đăng việc tạo một mục hoặc hồi đáp.

  Mức độ mục trung bình: Tập hợp số liệu trung bình mà LWA biểu thị cho một nguồn bên ngoài duy nhất do nhà dịch vụ cung cấp.

  Hồ sơ: Trang của các mục/LWA đã tạo liên quan đến một người đăng việc. Có thể truy cập các hồ sơ bằng cách sử dụng địa chỉ web theo định dạng này: http://www.proz.com/bb/#


 • 1.3 - Những điều kiện để tạo một mục liên quan đến khả năng làm việc lại của bạn với một người đăng việc là gì?

  Bạn chỉ có thể tạo các mục cho những khách hàng mà bạn đã làm dự án và với khách hàng mà bạn đã gửi dự án đúng thời hạn và không bị phàn nàn về chất lượng. Bạn không thể tạo các mục chỉ dựa trên quá trình thương lượng, bài dịch thử, hoặc các tương tác cơ bản khác.

  Nếu bạn đã làm dự án với một khách hàng nhưng bị trễ hạn hay nói cách khác là có sai sót trong việc giao tài liệu, thì bạn không thể tạo mục cho khách hàng đó Bạn không thể sử dụng Blue Board để đe dọa các người đăng việc.

  "Các mục tự tạo" bởi những người đăng việc (hoặc bởi những người sử dụng đại diện cho người đăng việc" không được chấp nhận.

 • 3.1 - Why is a comment simply saying "contact me privately for further details" not allowed?

  This comment does not provide any helpful information to other translators and undermines the point of the Blue Board. Translators are busy, if they went to a Blue Board record and every comment merely said "Contact me privately for further details." there would be no point in having the comment section at all.

  Site members can contact the translator who gave an entry for more details by clicking the "Email translator" icon on the entry itself. • Main - Top


 • 1.4 - Mức độ tin cậy của Blue Board?

  Các mục được gửi đến đây không được xác nhận, mà chỉ trình bày quan điểm của những người đã tạo mục. Những điều cần xem xét khi đánh giá các mục: cấp độ hoạt động, tình trạng xác nhận nhân thân, cấp độ tư cách thành viên, số đăng ký và các đặc điểm khác của người đăng việc.

  Không nên chỉ dựa trên các mục được gửi lên. Bạn được khuyến khích trình bày những quan điểm của mình liên quan đến những người đăng việc về kinh nghiệm của bạn khi làm việc, hoặc thương lượng cá nhân với người đăng việc.


 • 1.5 - Where can I manage LWA feedback?

  You can see information on LWA entries received, requested and given, and request new LWA entries from service providers on the LWA Feedback management page.

  You can also view LWA statistics of outsourcers ranked by average LWA and the number of entries received, compiled from information on the Blue Board considering entries over the last 12 months and from all time.


 • 1.6 - What is the ProZ.com termination policy?

  The staff of ProZ.com, the company providing the technology for this site, has established a policy for the termination of offending outsourcers to enhance the site is used as a place for language companies and language service providers to meet and engage in good-faith transactions.

  ProZ.com termination policy can be found here.


 • 1.7 - What does the message This outsourcer has been banned from posting jobs at ProZ.com mean?

  As per ProZ.com termination policy, if a total of two non-payment complaints regarding a single outsourcer have been received from unrelated sources, the issue will be brought to ProZ.com staff for review. At its sole discretion, ProZ.com staff may then choose to suspend or revoke the outsourcer's right to use ProZ.com. This note refers to that suspension.


 • 1.8 - What does the " ... " mean in the comment area for some LWA entries on the Blue Board?

  A " ... " in the comment section indicates that no comment has been entered by the poster of the entry. Note that if this is the case you will only see " ... " in the comment section, as opposed to, for example, "Great terms, professional ... would work with them again", which would have been entered by the service provider. • Main - Top


 • 2 - For service providers


  New client risk management


  ProZ.com members get full access to the Blue Board database of over 17,000 records and more than 92,000 feedback entries from translators • 2.1 - Làm thế nào để nhìn thấy các mục của người sử dụng khác liên quan đến khả năng làm việc lại với một khách hàng cụ thể?

  "Blue Board" là một trong các tùy chọn bên dưới tab "Công việc" trong menu chính. Bạn cũng có thể truy cập Blue Board bằng cách nhập trực tiếp địa chỉ: http://www.proz.com/blueboard

  Khi đang ở Blue Board, bạn có thể tìm những người đăng việc theo tên và vị trí.


 • 2.2 - Nếu không phải là thành viên (trả phí) của ProZ.com... thì tôi có thể xem các hồ sơ trên Blue Board không?

  Có. Hãy đăng nhập và nhấp vào tên của người đăng việc mà bạn muốn tạo mục. Bạn sẽ được nhắc thanh toán theo browniz hoặc tiền mặt.


 • 2.3 - Tôi không phải là thành viên (trả phí) của ProZ.com... vậy tôi có thể tạo các mục trên Blue Board không?

  Có.


 • 2.4 - How can I make an LWA entry for a Blue Board outsourcer?

  To make an LWA entry for Blue Board outsourcer, first locate the outsourcer's Blue Board record here. Once you have located and accessed the outsourcer's Blue Board record, click on “Make an entry” to the right of the Blue Board record page. Clicking on this option will open a page where you will be able to compose your LWA entry. Please bear in mind that Blue Board entries require vetting and that they will not appear immediately. This is usually done within 12 hours of the entry being posted.


 • 2.5 - How to open a non-payment report for certain outsourcer?

  During the submission of your LWA entry as per FAQ, after sending the LWA entry for vetting, in case if the rating of the LWA entry is very low (1 or 2) you will be given the option to report any non-payment issue involved with the outsourcer and you will see a message "You entered a low LWA for this outsourcer. If you have not received payment, report a non-payment for this outsourcer". Please press on the button “report a non-payment for this outsourcer”. You will be redirected to another page where the possibility to enter data regarding your non-payment issue will be provided. After filling in all the necessary information please press on “Preview non-payment report” button, check carefully your non-payment report again and press on “Submit non-payment report” button to open a non-payment issue for your LWA entry.

  If the LWA entry is already submitted and approved by PoZ.com Staff, however, you have not opened a non-payment report please contact site Staff , to request to open a non-payment report for your LWA entry. Please make sure that your non-payment report is in line with Blue Board rules .

  The non-payment report is visible only to ProZ.com Staff and to the outsourcer. Service providers who report non-payment issues are required to update their LWA entries on time to make it clear if the payment has been made. If it is not possible to edit the LWA entry (whether because the reply has been already submitted by the outsourcer and as per Blue Board rule #3 , the LWA entry is not editable, or the LWA entry is too old) service providers should let site staff know if and when the non-payment issue is resolved (by submitting a support request, to inform they have been paid in full).

  Note: In the case of outsourcers, if they have resolved an open non-payment issue, they are invited to contact site staff , and ask them to confirm this with the service provider. Only when the service provider confirms payment has been received in full, the LWA entry will be removed from the Blue Board record, allowing the service provider to make a new LWA entry reflecting the current situation. Note that this new entry may contain the same 1-5 rating as the entry that contained the non-payment report.

  For more information regarding the use of Blue Board on ProZ.com please check the article “Using the ProZ.com Blue Board” .

 • 5.1 - I have made a non-payment report for an outsourcer and it hasn't appeared yet.

  First, please note that all Blue Board entries require vetting by site staff before they are made public (see http://www.proz.com/faq/3040#3040).

  As of April 2016, in the case of non-payment reports for corporate members of ProZ.com, please note that outsourcers are notified of these reports before they are made visible in order to give the outsourcer the opportunity to confirm if the entry is in line with the conditions for making non-payment reports as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995. You should have received an email from site staff notifying you of this policy upon making your entry. Your non-payment report will be made visible shortly if it is line with the rules for making Blue Board entries.

  See the announcement » • Main - Top


 • 2.6 - Nếu muốn yêu cầu những người khác tạo các mục liên quan đến một người đăng việc cụ thể, Tôi phải làm thế nào?

  Nếu người đăng việc đã được liệt kê, thì hãy nhấp vào "Yêu cầu các mục" từ trang hồ sơ của người đăng việc. Thao tác này sẽ gửi một yêu cầu đến các mục đã được công bố trên trang chủ của ProZ.com. Ngoài ra, một e-mail sẽ được gửi tới những người đã đăng ký nhận những yêu cầu như vậy.

  Nếu bạn quan tâm đến một người đăng việc nhưng nguồn này chưa được liệt kê, việc thêm nguồn này vào sẽ tạo một thông báo và thông báo này sẽ được gửi tự động. Bạn có thể thêm một người đăng việc cho dù bạn có phải là thành viên hay không. Lưu ý là chỉ được sử dụng "Yêu cầu các mục" cho một người đăng việc/tháng.


 • 2.7 - I have made a call for entries for an outsourcer but I have changed my mind. Is it possible to undo it?

  No. It is not possible to reverse the call for entries as the email to all those who have subscribed to receiving request for entries are automatically sent immediately after the call for entries is submitted.


 • 2.8 - Can I be notified of new LWA entries submitted for a particular outsourcer?

  Yes. To receive notifications for new LWA entries posted in a Blue Board record of any particular outsourcer, just click on "Track outsourcer" in the box to the right of their Blue Board record.

  You can turn tracking off by clicking on "Stop tracking" in the same box to the right of the Blue Board record.

  If you are not able to stop tracking the Blue Board record please contact ProZ.com support Staff .


 • 2.9 - How can I set my Blue Board notifications preferences?

  To opt out the Blue Board notifications please reset the settings in your profile Blue Board controls section .


 • 2.10 - Why I am getting email notifications about new LWA entries in Blue Board record and how to deactivate it?

  During the submission of your LWA entry you have the possibility to subscribe to alerts when new entries are made for outsourcer by selecting the option “Receive alerts when new entries are made for this outsourcer?”.

  Once this option is activated, you will receive email alerts regarding new LWA entries in the Blue Board record of the outsourcer you have submitted your LWA entry.

  To stop tracking the outsourcer you need to press the link in the bottom of the notification email you have received: “Click here to stop receiving alerts for this outsourcer”.


 • 2.11 - Làm cách nào để tạo một mục cho người đăng việc không được liệt kê trên Blue Board?

  Nếu muốn tạo một mục cho người đăng việc chưa được liệt kê trên Blue Board, bạn có thể thêm các chi tiết của riêng mình từ tab "Thêm Người đăng việc". Phải chắc chắn là thêm các chi tiết tổng thể, để tránh gây nhầm lẫn.


 • 2.12 - I added an outsourcer to the Blue Board database and the record is not visible. Why?

  Blue Board records, as Blue Board entries, require vetting by site staff or moderators and checking all contact information may take time, usually no more than 24 hours.

  If the record you added has not appeared after a 24-hour period, please contact site staff via a support request.


 • 2.13 - Tôi có thể tạo mục cho người đăng việc khi kinh nghiệm của tôi chỉ dựa trên bài dịch thử?

  Không.

  Bạn có thể phải đi đến một số quyết định về một người đăng việc dựa trên bài dịch thử, quá trình trao đổi, thương lượng hoặc các tương tác cơ bản khác. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, chỉ nên sử dụng Blue Board để thể hiện khả năng làm việc *lại* của một người đối với những người đăng việc cụ thể. Nói cách khác, bạn phải bắt đầu với ít nhất một dự án "thực sự" cho bất kỳ người đăng việc nào mà bạn muốn tạo mục.


 • 2.14 - Có thể tạo nhiều mục cho từng người đăng việc được không?

  Có, bạn có thể tạo một mục/nguồn/năm--với điều kiện là bạn đã làm việc lại với người đăng biệc trước khi thêm một mục bổ sung. Bạn không thể tạo nhiều mục trên cơ sở chỉ một kinh nghiệm duy nhất.


 • 2.15 - Where can I see a complete list of LWA feedback I provided?

  You can see a list of the LWA / Blue Board entries you submitted for different outsourcers in the LWA feedback management page. Or else, check the "Blue Board entries made by this user" section of your profile.


 • 2.16 - Tôi đã tạo một mục nhưng nó lại không xuất hiện

  Trong trường hợp này, trước hết hãy liên lạc với điều phối viên dự án. Sau đó, bạn hãy kiểm tra lỗi chính tả. Đôi khi các mục Blue Board bị cơ sở dữ liệu từ chối vì các ký tự được sử dụng, chẳng hạn: không cho phép sử dụng dấu ngoặc kép trong phần nhận xét. Bạn cần phải thay dấu ngoặc kép bằng dấu ngoặc đơn để có thể nhìn thấy mục.


 • 2.17 - Làm cách nào để chỉnh sửa mục trên Blue Board?

  Bạn có thể chỉnh sửa mục bằng cách nhấp vào liên kết chỉnh sửa ở phía bên phải mục của mình, tuy nhiên, chỉ có thể thực hiện việc này khi người đăng việc chưa có hồi đáp và mục của bạn được tạo chưa đến một năm. Tuy nhiên, mọi thay đổi đều phải được điều phối viên chấp thuận.

  Khi một người đăng việc đã nhập hồi đáp, thì không thể chỉnh sửa mục của bạn được nữa.


 • 2.18 - Làm cách nào để ẩn một mục trên BB?

  Nếu mục bạn tạo ra mà chưa nhận được hồi đáp từ người đăng việc, thì bạn có thể yêu cầu xóa mục đó đi. Bạn cần đưa ra lý do phải xóa mục đó, và việc xóa bỏ phải được điều phối viên chấp thuận.

  Nếu đã có hồi đáp của người đăng việc, thì bạn phải được sự đồng ý của cả người đăng việc và nhà cung cấp dịch vụ về việc ẩn mục này. Khi hai bên đã thiết lập thỏa thuận này trên their ownthì mỗi bên phải gửi yêu cầu hỗ trợ nêu rõ việc chấp nhận cho ẩn mục trên BB. Khi nhân viên hỗ trợ nhận được hai phiếu hỗ trợ này, thì mục sẽ được ẩn.

  Lưu ý: Nếu có bằng chứng cho rằng một mục hoặc hồi đáp từ người đăng việc hoặc nhà cung cấp dịch vụ vi phạm điều lệ của BB hoặc được xác định là trái pháp luật, thì nhân viên sẽ ẩn hoặc xóa mục/hồi đáp đó.


 • 2.19 - Where can I see Outsourcers with excellent Blue Board feedback?

  The Blue Board statistics page shows the top Blue Board outsourcers, ranked by their average LWA feedback rating. Outsourcers with open non-payment issues or with an average LWA feedback below 4.50 are excluded.

  Results are shown by both all time and last 12 months. Each set of results is divided in two, based on the number of entries received.

  Within each table, outsourcers are ranked by their average LWA and then by amount of entries. If two outsourcers are tied on both numbers, the most recently created Blue Board page will be shown first.


 • 2.20 - Where can I see outsourcers past contact information in Blue Board records?

  ProZ.com members can see past contact information for outsourcers by clicking on "view contact data history" at the bottom of the contact information section of the outsourcer's Blue Board record.


 • 2.21 - Where can I see information on the jobs posted by a Blue Board outsourcer?

  You can see a list of Classic and Connect jobs posted by any Blue Board outsourcer just by clicking on More info » in the "Past job postings" box below the Blue Board record information. Only ProZ.com members have access to the information on the jobs posted by an outsourcer.

  Open jobs will show in yellow while jobs that have already been closed will be shown in light green.


 • 2.22 - I submitted an LWA entry for an outsourcer and it is no longer visible. Why?

  If you submitted an entry for an outsourcer that was visible for some time and that is no longer visible it is possible that your entry was contested by the outsourcer. Note that in cases in which an entry is contested, the entry is made invisible by staff until the issue has been clarified.

  If you are sure your entry is in line with Blue Board rules, and it is being contested by the outsourcer, please submit a support request with all relevant evidence (email correspondence, PO, etc.).

  Also note that entries may disappear from public view when a 'request for edit' has been made. If you requested your entry to be edited, it will remain hidden until moderators or staff re-approve such entry.


 • 2.23 - Can an outsourcer leave feedback for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 3 - For outsourcers

 • 3.1 - Làm thế nào để đăng công việc của tôi trên Blue Board?

  Những người đăng việc được liệt kê trên Blue Board là do người sử dụng ProZ.com gửi lên. Mọi người sử dụng đã đăng ký đều có thể thực hiện công việc này; nếu bạn có dự án cần chuyển ngữ, hãy gửi dự án đến các nhà cung cấp dịch vụ có tạo sẵn các mục. (Những người sử dụng có thuê bao Blue Board sẽ được mời tham gia tạo các mục liên quan đến khả năng làm việc lại của họ với dự án của bạn.)

  Đây là nơi mà bạn có thể thêm các thông tin đó: thêm trang người đăng việc


 • 3.2 - Làm thế nào để thay đổi dữ liệu liên lạc cho công việc của tôi được liệt kê trên Blue Board?

  Các thay đổi về dữ liệu liên lạc người đăng việc trên Blue Board chỉ có thể được thực hiện bởi các người quản trị trang web và các Người điều phối Dự án/Blue Board. Để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu, hãy nhập trực tiếp vào To request corrections to the data, enter a Support Request hoặc liên lạc trực tiếp vớiJobs coordinators.


 • 3.3 - How can I edit the information on my Blue Board record?

  If the contact information for you or your company's Blue Board record has changed, you can have this edited by contacting site staff via support request. Be sure to provide the complete information you wish to update, along with the page url to your Blue Board record.


 • 3.4 - Can I add information about my company to my Blue Board record?

  Yes. Outsourcers with a high LWA average can post public notes to provide Blue Board record visitors with useful and/or important information regarding their business.

  To add a note to your record, visit the Applications section and click on "Outsourcers Control Center" in the box to the left. This will lead you to the "Application management" form and will allow you to enter additional information about your agency/company that will be later displayed on your Blue Board record.


 • 3.5 - Tôi muốn xóa bỏ một số thông tin liên lạc khỏi Blue Board.

  ProZ.com tôn trọng sự riêng tư của bạn. Nếu bạn muốn xóa bỏ thông tin liên lạc nào đó khỏi giao diện chung, vui lòng nhập phiếu hỗ trợ cho biết mục và lý do bạn muốn xóa bỏ. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

  Xin lưu ‎ý là bạn sẽ nhận một số chi tiết liên lạc tối thiểu nào đó khi cần gửi dự án qua ProZ.com, và bạn không được khước từ những yêu cầu này. (Xem Các công việc FAQ.)


 • 3.6 - How can I completely hide the "past job postings" on the Blue Board record?

  Please note that you do not need to hide your past job postings, because the details of the jobs are available for only 30 days and only to those meeting the criteria. Please note that non-members do not see your job postings when they see your Blue Board record. Complete access to the Blue Board record of outsourcers is a member-only feature and the details of past jobs that are older than 30 days are not shown.


 • 3.7 - Can I remove my Blue Board record?

  As Blue Board rules state, Blue Board records remain in place for at least six months following any form of outsourcing activity. Requests from outsourcers to have certain contact details removed from the Blue Board will be considered when specific reasons are given. However, in most cases, such requests will not be considered until at least six months have passed after the date of last known outsourcing activity. Requests for complete removal of a Blue Board record may also be considered, but will generally not be granted.


 • 3.8 - How can I request an LWA entry from service provider who has been working with me?

  First off all, please remember that only translators that are registered on ProZ.com can make LWA entries in your Blue Board record. Therefore before requesting an LWA entry from a service provider who has worked for you or your company, please first make sure that this service provider is registered on ProZ.com. Otherwise s/he should create a profile on ProZ.com here .

  To request an LWA entry, please go to your Blue Board record and:
  1)click “Manage LWA feedback” from the menu on the right. You will be redirected to the Feedback management page.
  2) Select Request Blue Board Entries (outsourcers only) from the menu on the left.
  3) On the next step please start typing the username or the real name of the service provider you are looking for in the “Search” section and click on the name in the list which appears below the search box. If the data displayed in the box on the right corresponds to the desired service provider, click on "Add to list".
  4) Make sure that the check box near the name of service provider is checked and click “Proceed to step 2 of 3”.
  5) Check the message which will be sent to service provider. A template text to request the Blue Board entry can be personalized, so you may also enter your own text for this message. Once the text is ready, please press on “Proceed to step 3 of 3 (preview and send emails)”.
  6) Check the message you are going to send and click the “Send” button or on “Back edit (message) button”, if you would like to edit the message you are going to send.


 • 3.9 - Will I be notified of new LWA entries posted in my Blue Board record?

  Yes. A notification will be sent to the email address specified as the contact email address in the Blue Board record every time an entry is posted.

  In the same way, if a non-payment report is made together with an entry submitted, a notification informing about this complaint and the procedure to follow will also be sent to the email address associated with the Blue Board record.


 • 3.10 - Nếu một nhà cung cấp dịch vụ có một vài nhận xét về khả năng làm việc lại của họ với công việc của tôi, tôi có thể hồi âm không?

  Có. Bạn sẽ nhận được một e-mail vào thời điểm mục được tạo. Nếu bạn không hoặc không thể tìm thấy mục đó và muốn nhập hồi đáp, hãy gửi hồi đáp của bạn đến Người điều phối Dự án, lưu ý về nhà cung cấp dịch vụ mà bạn sẽ gửi hồi đáp.

  Vui lòng liên lạc với Người điều phối Dự án nếu bạn thấy các điều kiện để tạo một mục không được đáp ứng (ví dụ, nếu người tạo mục là người chưa từng làm dự án cho bạn.)

  Nếu có điều gì đó gây hiểu lầm, những người đăng việc nên liên lạc trực tiếp với những người tạo mục. Tuy nhiên, nghiêm cấm việc đe dọa hoặc tạo áp lực cho người sử dụng trang ProZ.com dẫn đến việc họ thay đổi "khả năng làm việc lại" của mình, và quyền sử dụng trang ProZ.com của bạn sẽ bị hạn chế.

  Như nhà cung cấp dịch vụ đã đề cập, hồi đáp của bạn sẽ bị hạn chế gửi đến mối quan hệ công việc và otranslateBetweenThisBEGIN i>likelihood of working again. Các nhận xét cá nhân từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc người đăng việc không được chấp nhận và sẽ bị nhân viên của trang web xóa bỏ theo yêu cầu.


 • 3.11 - My company has a great Blue Board page. How can I display this in my profile?

  Profile owners who have "Likelihood of working again" (LWA) feedback in their Blue Board pages can show the corresponding statistics in the top-right area of the profile.

  The Blue Board is a tool of benefit to both service providers and outsourcers. Outsourcers who are listed and have received positive entries report a higher degree of trust and shortened project launch cycles among those service providers who reference the Blue Board.

  Members and other users (like the one displayed below) having both Blue Board page (feedback from service providers) and WWA entries (feedback from outsourcers) can display both in their profiles, with WWA on the left and LWA on the right.

  There are three options for the visibility of the LWA information:

  a) Invisible to all, including the profile owner:

  This is the default condition. The profile owners will see only a "Show LWA options" button that will allow them to move into the next visibility condition.

  The owner will see:
  b) Visible only to profile owner:

  After clicking on the "Show LWA options" button, the LWA statistics will become visible to the profile owner, who will be able to return to the former (invisible) status or to make this feature visible also to visitors.

  The owner will see:
  In these two cases, visitors to the profile will see no LWA-related information:
  c) Visible to all:

  When the owner clicks on the "Show to all" button, the LWA statistics will be shown to all visitors.

  In this case the profile owner will see:
  And a visitor to the profile will see:
  The link indicating the amount of entries will take visitors to the corresponding Blue Board page, while the "Make a LWA entry" link will give them direct access to the form where they will be able to leave an entry for that particular outsourcer.


 • 3.12 - How can I affiliate a profile to a Blue Board record?

  To affiliate a profile to certain Blue Board record, please submit a support request to ProZ.com Staff to ask for the affiliation to be made. Please provide the link of the Blue Board record and the profile you would like to affiliate.


 • 3.13 - I have been affiliated to an outsourcer I am not related with. What should I do?

  If your profile has been affiliated with an outsourcer you are not related to, please submit a support request to ask for the removal of such affiliation.

  Have in mind that profiles are affiliated with Blue Board records on the basis of jobs posted by the profile in the name of a given outsourcer, among other activity.


 • 3.14 - A service provider has posted a non-payment complaint in my Blue Board record. What should I do?

  If a service provider has posted a non-payment complaint in your Blue Board record and this issue has already been resolved, instruct the service provider to contact staff via support request to confirm payment has been made so that the issue can be marked as resolved.

  If the issue has not been resolved, please do so. Remember that Job posting rules state that payment commitments must be upheld. Once the issue has been resolved, ask the service provider to contact staff to confirm the situation.

  Finally, if non-payment derives from quality issues with the job delivered by the service provider or with a late delivery of the project, please contact site staff via support request and provide the email correspondence in which the service provider has been notified of the issue.


 • 3.15 - Is it possible to contest a non-payment report before it is made public?

  As of April 2016, if you are a corporate member of ProZ.com and receive a non-payment report on your company’s Blue Board record, then you will be notified by site staff via email before that entry is made publicly visible. If the entry is not in line with the rules for leaving Blue Board feedback as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995, or if the non-payment report is no longer valid, then you will be given the opportunity to provide the relevant correspondence to prove this.

  See the announcement »


 • 3.16 - Is there a way for me to leave feedback for a service provider who has worked for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 4 - Blue Board Applications system

 • 4.1 - What is the Blue Board Applications system?

  The Blue Board Applications system allows outsourcers to review and accept applications from ProZ.com members who meet the required qualifications.


 • 4.2 - For Service providers:

 • 2.1 - Where can I see a list of outsourcers looking for applications from translators and/or interpreters?

  You will find a list of outsourcers that are looking for applications from translators and/or interpreters in the Applications page.

  Note that only the outsourcers you qualify to apply will be shown.

  To submit your application, just click on Apply now and complete the application form.


 • 2.2 - Where can I see a record of applications I submitted?

  For the time being, applications submitted are not recorded. However, if you have already submitted an application for a Blue Board outsourcer, the date in which your application was submitted should show in the "Action" column of the applications page.


 • 2.3 - How many applications can I send?

  Site members are able to send an unlimited number of applications per month. However, you must wait 90 days before submitting another application to the same outsourcer.

  If your application has not been acknowledged by the outsourcer, you will not be able to submit another application for that particular outsourcer until they have done so.


 • 2.4 - Why I am not allowed to send my application?

  The Blue Board Applications system is provided as a service to ProZ.com members only. Full professional and corporate members may submit their applications as part of this system.

  Outsourcers may also choose to restrict who can apply by language pair(s), native language(s), working/specialty discipline(s), and country of residence.


 • 2.5 - If I send my application and it is not accepted, will I be informed?

  Outsourcers have the ability to accept or reject applications, and optionally send an e-mail to the applicant.


 • 2.6 - Can I use the information available in my profile when submitting an application?

  Site members may automatically submit information from their ProZ.com profiles from fields such as KudoZ points, ProZ.com Project History, phone number, etc. • Main - Top


 • 4.3 - For outsourcers:

 • 3.1 - Where I can adjust my application preferences?

  Outsourcers that have a Blue Board record affiliated with their account may start to accept applications by setting their preferences in the "Application Preferences" tab of the Outsourcer Control Center .


 • 3.2 - Why am I not able to adjust my "Application Preferences"?

  ProZ.com staff reserve the right to limit the use of Blue Board Applications system. Companies with low average Blue Board entries will not be able to set up their "Application Preferences". Access is also unavailable to outsourcers whose records contain open reports of non-payment.


 • 3.3 - Where I can see applications sent to me?

  Outsourcers can view applications sent to them by clicking the "Applications Received" tab in the Outsourcer Control Center . • Main - Top


  The Blue Board
  Database of outsourcers with feedback from service providers

  What is the Blue Board?

  The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

  Learn more

  Your current localization setting

  Vietnamese

  Select a language

  Jobs
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search